شنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۰

دکان نویس - سرباخوردگی


خواببَم بیاد در ضِبن
بعد اینا زدن کل کافه های دور و اطرافِبونَم پکوندن. ینی در واقع پُلُمبوندن.
سکوت و سکون بَرگباری حاکِبِه اینجا
بُهِبتر از هَبه اینکه آبجوشم الان از هیچ کافه ای نِبیتونم بگیرم.
تاحالا سربا خوردین بدون چای؟ بیدونین خط بره گردان برگرده ینی چی؟
اصن بعضیا انقد بدیهی بیدونن چای خوردن به وقت سرباخوردگیو که بش بیگن چایدن. بَثَن بجاین که بگن سربا خوردَبا بیگن چایدم. در حال حاضر احساسم نسبت به این قشر بُرَفَه اینه که کوفت بخورن. بجای چای البته
بَن اینجوریم بَبولَن که بوقع سرباخوردگی نبَکام رو میاد. چون آبا هَبه از هفت سوراخم داره بیریزه بیرون. نَبَکِ خالی بیبونه ازم. بدیم اینه.
ارسال یک نظر