سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۸

چهارسالگی
رئیس جمهور 4 ساله که حرف میزند
دلم میسوزد برای همه ی بچه های 4 ساله ی کشورم
زمان ما که بود، 4 سالگی هم عالمی داشت
برای خودش
ارسال یک نظر