چهارشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۸

عاطل و باطل


می گویند: این نیز بگذرد... هر روز اخبار را مرور میکنم، ولی هنوز که نگذشته


- - -


یکی گف: آره! بیشین تا بگذره! خیلی نشستم حالا میخوام یکم دراز بکشم اینجوری راحتتر میگذره
ارسال یک نظر